Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Κατηχητικός Λόγος Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ε τις εσεβής καί φιλόθεος, πολαυέτω τς καλς ταύτης καί λαμπρς πανηγύρεως. Ε τις δολος εγνώμων, εσελθέτω χαίρων ες τήν χαράν το Κυρίου ατο. Ε τις καμε νηστεύων, πολαυέτω νν τό δηνάριον. Ε τις πό τς πρώτης ρας εργάσατο, δεχέσθω σήμερον τό δίκαιον φλημα. Ε τις μετά τήν τρίτην λθεν, εχαρίστως ορτασάτω. Ε τις μετά τήν κτην φθασε, μηδέν μφιβαλλέτω· καί γάρ οδέν ζημιοται. Ε τις στέρησεν ες τήν νάτην, προσελθέτω μηδέν νδοιάζων. Ε τις ες μόνην φθασε τήν νδεκάτην, μή φοβηθ τήν βραδύτητα· φιλότιμος γάρ ν Δεσπότης, δέχεται τόν σχατον, καθάπερ καί τόν πρτον. ναπαύει τόν τς νδεκάτης, ς τόν ργασάμενον πό τς πρώτης. Καί τόν στερον λεε καί τόν πρτον θεραπεύει. Κκείνω δίδωσι καί τούτω χαρίζεται. Καί τά ργα δέχεται καί τήν γνώμην σπάζεται. Καί τήν πρξιν τιμ καί τήν πρόθεσιν παινε. Οκον εσέλθετε πάντες ες τήν χαράν το Κυρίου μν· καί πρτοι καί δεύτεροι, τόν μισθόν πολαύετε. Πλούσιοι κάι πένητες, μετ’ λλήλων χορεύσατε. γκρατες καί ράθυμοι, τήν μέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, εφράνθητε σήμερον. τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. μόσχος πολύς, μηδείς ξέλθη πεινν. Πάντες πολαύετε το συμποσίου τς πίστεως. Πάντες πολαύσατε το πλούτου τς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν· φάνη γάρ κοινή βασιλεία. Μηδείς δυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γάρ κ το τάφου νέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον· λευθέρωσε γάρ μς το Σωτρος θάνατος. σβεσεν ατόν π’ ατο κατεχόμενος. σκύλευσε τόν δην κατελθών ες τόν δην. πίκρανεν ατόν γευσάμενον τς σαρκός ατο· καί τοτο προλαβών σαΐας βόησεν· δης, φησίν, πικράνθη, συναντήσας σοι κάτω. πικράνθη, καί γάρ κατηργήθη. πικράνθη, καί γάρ νεπαίχθη. πικράνθη, καί γάρ νεκρώθη. πικράνθη, καί γάρ καθηρέθη. πικράνθη, καί γάρ δεσμεύθη. λαβε σμα καί Θε περιέτυχεν· λαβεν γν καί συνήντησεν οραν. λαβεν περ βλεπε καί πέπτωκεν, θεν οκ βλεπε. Πο σου, θάνατε, τό κέντρον; Πού σου, δη, τό νίκος; νέστη Χριστός, καί σύ καταβέβλησαι. νέστη Χριστός, καί πεπτώκασι δαίμονες. νέστη Χριστός, καί χαίρουσιν γγελοι. νέστη Χριστός, καί ζωήν πολιτεύεται. νέστη Χριστός, καί νεκρός οδείς πί μνήματος. Χριστός γάρ γερθείς κ νεκρν παρχή τν κεκοιμημένων γένετο. Ατ δόξα καί τό κράτος ες τούς αἰῶνας τν αώνων. μήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου