Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής

Ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα δια των καλών έργων, που γίνονται από αγάπη προς το Χριστό και το οποίο ευκολότερα κατορθώνεται με την προσευχή.

Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Προσευχή Οσίου Εφραίμ

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,
πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας
μή μοι δῶς.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης,
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα,
καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου,
ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν